Przeprowadzanie badań geotechnicznych

Zazwyczaj, decydując się na budowę, nasze myśli pochłania dobór materiałów budowlanych – tymczasem stawianie budynku nie jest pierwszym etapem prac.

Co powinniśmy wiedzieć o badaniach geotechnicznych?

badania geotechniczne Powinno być ono bowiem poprzedzone badaniami geotechnicznymi gruntu, które potwierdzą lub wykluczą możliwość posadowienia obiektu budowlanego na danym terenie. O konieczności wykonania badań geotechnicznych na potrzeby procesu inwestycyjnego mówią konkretne akty prawne z dziennika ustaw prawa budowlanego, prawa geologicznego, a także rozporządzenia Ministra Środowiska. Badania geotechniczne przed budową mają na celu określenie cech gruntów, skał oraz obecności wody gruntowej. Powinny być przeprowadzone z pełną dokładnością – należy uwzględnić nie tylko charakterystykę geologiczną, ale też geomorfologiczną oraz aktywność sejsmiczną. Inżynier musi pamiętać też o tym, że warunki podłoża mogą być zmienne. Po przeprowadzeniu badania, należy sporządzić odpowiednią dokumentację. Opisując warunki gruntowe, najlepiej użyć sformułowań: proste, złożone, skomplikowane. Mówiąc o prostych warunkach, inżynier zawsze ma na myśli grunt, w którym występują warstwy jednorodne genetycznie oraz litologicznie, ułożone poziomo.

badania geotechniczneW przypadku warunków złożonych – zakłada się obecność gruntów niejednorodnych i nieciągłych, ponadto obecne są grunty słabonośne i nasypy niekontrolowane, które mogłyby spowodować szkody podczas budowy. O warunkach skomplikowanych mówi się wtedy, kiedy istnieje podejrzenie częstego występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych – form krasowych czy osuwiskowych. Takie warunki panują zwykle na obszarach szkód górniczych, a także w pobliżu dolin i delt rzecznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, grunt nie powinien być badany za pomocą próbki z naruszoną strukturą i wilgotnością (czyli dostarczonej na przykład w woreczku), co do tej pory było częstą praktyką. Próbka powinna być w takim stanie, który umożliwi określenie nie tylko uziarnienia i wilgotności gruntu, ale także jego gęstości, ściśliwości oraz granic warstw. Dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu podłoża, możliwe będzie wybranie najlepszych metod posadowienia budowli, a także określenie kolejności prac fundamentowych. Rozpoznanie podłoża pozwala też na określenie możliwego oddziaływania budowli i jej użytkowania na otoczenie. Poprzez zbadanie gruntu uzyskamy też informację o tym, jakie potencjalne deformacje podłoża przez budowlę mogą pojawić się w wyniku prac budowlanych.

Badania geotechniczne pozwalają też na zdobycie innych przydatnych informacji, dlatego nie powinny być pominięte.

Uzyskanie modnego wyglądu wnętrza<< >>Przygotowania do budowy ogrodowego basenu

O Autorze : Sandra Kaczorowska